Skip to main content
  • Արտարժութային փոխարժեքներ, դեկտեմբեր ամսվա միջինը

    /դրամ/
  • Իրական և անվանական արդյունավետ փոխարժեքները, տարեկան

    /(ինդեքս, 2005=100)/
Save up to 45%