Skip to main content
  • Արտարժութային փոխարժեքներ, դեկտեմբեր ամսվա միջինը

    /դրամ/
  • Իրական և անվանական արդյունավետ փոխարժեքները, տարեկան

    /(ինդեքս, 2005=100)/
Save up to 45%

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan, RA

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ