• Ծառայությունների ծավալը

  /մլրդ դրամ/

  Ընդամենը

   

  Այդ թվում՝

  Հանրային սննդի կազմակերպում

  Կացություն

  Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ

  Կրթություն

  Առողջապահություն

  Հեռահաղորդակցություն

  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

  Տրանսպորտ

  Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն

  Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն

  որից՝ բանկերի գործունեություն

 • ք. Երևանի մասնաբաժինը ծառայությունների ընդհանուր ծավալի տարածքային կառուցվածքում

  /%/

 • Ծառայությունների կառուցվածքն ըստ մարզերի և ք. Երևանի, ընդհանուրի նկատմամբ

  /%/

  2019թ

  2014թ

  2009թ

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com