Skip to main content

Հանրային գնումների տեղեկագիր 2

Հեղինակ՝ Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2019
Ոլորտ՝ Հանրային գնումներ
Շնորհատու կազմակերպություն` Բաց հասարակության հիմնադրամներ
Published:

Leave a Reply

Your email address will not be published.