Skip to main content

Մեր ՀԿ կողմից իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները 2018-2019թթ. ընթացքում պետական գործուղումների վերաբերյալ (նախահեղափոխական և հետհեղափոխական շրջանների համեմատական)

Leave a Reply

Your email address will not be published.