Skip to main content
  • ՀՀ միջազգային պահուստները, տարավերջի դրությամբ

    /մլն ԱՄՆ դոլար/
  • Բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը, տարեվերջին

    /%/
  • ՀՀ բանկային համակարգի հիմնական հաշվեկշռային ցուցանիշները, տարեվերջի դրությամբ

    /մլրդ դրամ/
Save up to 45%