Skip to main content

Պետական գործուղումները՝ հեղափոխությունից առաջ և հետո

Տեղի են ունեցել բարեփոխումներ պետական գործուղումների ոլորտում։ Միջինում, 20 տոկոսով նվազեցվել են ավիատոմսերի ձեռք բերման ծախսերը, մասնավորապես բիզնես կարգի ավիատոմսերից էկոնոմ կարգի ավիատոմսերի ձեռքբերմանն անցնելու շնորհիվ։

Կարդալ Ավելին

Leave a Reply

Your email address will not be published.