Skip to main content
 • ՓՄՁ սուբյեկտներ քանակն ըստ գործունեության տեսակների /2018թ/

  Գերփոքր

  Փոքր

  Միջին

 • ՓՄՁ սուբյեկտների քանակն ըստ ք. Երևանի և մարզերի

  Գերփոքր

  Փոքր

  Միջին

 • ՓՄՁ-ների կողմից արտադրված ապրանքների ու մատուցված ծառայությունների ծավալը (շրջանառությունը) ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ.,

  /մլրդ դրամ/

  Գերփոքր

  Փոքր

  Միջին

 • 2018թ. ընթացքում ՀՀ-ում տնտեսական գործունեություն իրականացրած ՓՄՁ-ների վարձու աշխատողների թվաքանակը

  Գերփոքր

  Փոքր

  Միջին

Save up to 45%