Skip to main content
 • Ընդամենը ներդրումներ

  /մլրդ դրամ/

  այդ թվում՝

  2014թ

  2015թ

  2016թ

  2017թ

  2018թ

 • Հայաստանում կատարված օտարերկրյա ներդրումների մաքուր պաշարները

  /մլրդ դրամ/

  ՕՈՒՆ Մաքուր պաշարներն ըստ գործունեության տեսակների

 • ՕՈՒՆ զուտ հոսքերն ու մաքուր պաշարները

  /մլրդ դրամ/

  2014թ

  2015թ

  2016թ

  2017թ

  2018թ

 • ՕՈՒՆ ըստ գործունեության տեսակների

Save up to 45%