Skip to main content

Մեր ՀԿ նախագահ Արտակ Մանուկյանի մասնակցությամբ ամփոփեցինք 2017թ տնտեսական իրավիճակը

Leave a Reply

Your email address will not be published.