Category: Courses

Դասընթացի ընթացքում ներկայացրել ենք պետգնումների մոնիտորինգի գործիքակազմը Վայոց Ձորի քաղհասարակությանը

DSC05447
Handout Materials
IMG 0178
Apr
Disc 2
Discussion
DSC05443
Participation & Materials

Քանի որ, ես սիրում եմ թվերով խոսել մի քիչ բզբզեցի ու ահա արդյունքը․
2014թ․ ունեցել ենք 11․6 մլրդ դոլարի ՀՆԱ, որից տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերը կազմել են 9․6 մլրդ դոլար։ 2015թ՝ ՀՆԱ՝ 10․5 մլրդ դոլար, իսկ տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերը՝ 8․1 մլրդ, 2016թ․ 10․5 մլրդ՝ տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերը 8 մլրդ։
2017թ․ առաջին կիսամյակ ՀՆԱ 4․5 մլրդ դոլար, որից տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերը՝ 3․7 մլրդ դոլար։ Տեսեք կից նկարները։

Continue reading

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia